top of page

OUR SERVICES

C.P. LAW BUSINESS CONSULTANT

สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย ซี.พี. ลอว์

รูปวีซ่า.jpg

Non-B Visa  เอกสารประกอบการยื่นขอรับหรือการขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราเพื่อทำงานในบริษัท, หจก. (รหัส B) อนุญาตไม่เกิน 90 วัน โดยต้องมีระยะเวลาเหลืออยู่มากกว่า 15 วัน ถ้าอยู่เกินไม่สามารถยื่นคำร้องได้ FOR WORKING IN A COMPANY OR LIMITED PARTNERSHIP (NON-B) DOCUMENTS TO BE SUBMITTED MORE THAN 15 DAYS BEFORE VISA EXPIRATION IN SUPPORT OF THE APPLICATION FOR VISA OR VISA STATUS ALTERATION FOR 90 DAYS IF YOU HAVE OVERSTAYED, YOU ARE NOT ALLOWED TO SUBMIT AN APPLICATION FOR THIS TYPE OF VISA. 1. 1.1 แบบ ตม. 86เฉพาะคนต่างด้าวที่มี Tourist Visa หรือ Transit Visaเพื่อขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา หรือ 1.2 แบบ ตม. 87 เฉพาะคนต่างด้าวที่ไม่มีวีซ่าแต่ได้รับอนุญาต ให้อยู่ในราชอาณาจักรประเภท ผ.15, ผ.30, ผผ.30 และ ผผ.90 เพื่อขอรับการตรวจลงตรา 1.1 FormTM.86 for the foreigner, who has Tourist orTransit Visa and want to applies for a change of type of visa (from Tourist Visa or Transit Visa toNon-Immigrant Visa); or 1.2 FormTM.87 for the foreigner, who enters the kingdom of Thailand without visa, but is allowed to stay in the kingdom with a permit of stay for a period of 15 days, 30 days, 90 days and want to applies for non-immigrant visa. 2. สำเนาหนังสือเดินทาง (เช่น หน้าข้อมูลส่วนตัว, รอยตราขาเข้า, รอยตราอนุญาตขออยู่ต่อฯ (ถ้ามี), บัตรขาออก (ตม.6)) Copy of passport pages (for example, personal information page, last entries stamp, visa sticker and extension stamp (if any) and departure card (Form TM.6)) 3. รูปถ่าย ขนาด 4x6 ซม.หรือ ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป Either one 4x6 cm photograph or one 2 inch size photograph 4. ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท Application fee of Baht 2,000 5. หนังสือชี้แจงเหตุผลความจำเป็นการจ้างคนต่างด้าวเข้าทำงานและ ขอความร่วมมือในการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา (ระบุชื่อบริษัท, ชื่อผู้ยื่นคำขอ,ตำแหน่ง, ความรู้ความสามารถและเหตุผล ในการขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราเป็น NON-B) (เรื่อง ขอรับหรือขอเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตรา เรียน ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง) The Company’s letter explaining necessity of employing of foreigner and requesting for cooperation in obtaining Visa or Visa Status Alteration (please specify the company’s name,applicant’s name, job title, knowledge, skills, competency and reasons for Visa or Visa Status Alteration (NON-B)) (Subject : Visa or Visa Status Alteration / Attention : Immigration Commissioner) 6. หนังสือรับรองการจ้าง (ตามแบบของกรมการจัดหางาน) Form of employment certification (According to the Department of Employment) 7. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (รับรองโดยนายทะเบียนมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน) A copy of the Company Certificate (certified by the Registrar not more than 6 months) 8. สำเนาใบสำคัญการจดทะเบียนนิติบุคคล (แบบ พ.ค.0401) A copy of the Company registration certificate (Form Por.Kor.0401) 9. สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20), คำขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.09), คำขอจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.01), หนังสือบริคณห์สนธิการเพิ่มทุน และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ.5) (รับรองโดยนายทะเบียนมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน) A copy of the certificate of VAT registration (Form Por.Por.20), Application VAT Revising (Form Por.Por.09), Application VAT Registration (Form Por.Por.01), Memorandum of Association and List of Shareholders (Form Bor.Or.Jor.5) (certified by the Registrar not more than 6 months) 10. สำเนางบการเงินปีล่าสุด (ต้องผ่านการคัดและรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือกรมสรรพากร) Copy of the latest financial statements (balance sheets ; profit & loss statement) (certified by Ministry of Commerce or Revenue Department) 11. สำเนารายการภาษีเงินได้นิติบุคคล (ภ.ง.ด.50) (ต้องผ่านการคัดและรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือกรมสรรพากร พร้อมใบเสร็จ) A copy of Income Tax Return for Companies or Juristic Partnerships (Form Por.Ngor.Dor.50) (certified by Ministry of Commerce or Revenue Department, together with the receipt) 12. สำเนาหลักฐานการศึกษาและหลักฐานการผ่านงานของคนต่างด้าว (ต้องผ่านการแปลภาษาอังกฤษและรับรองจากสถานทูตของบุคคลต่างด้าว ประจำประเทศไทยหรือต่างประเทศ และกองนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ประจำประเทศไทย ติดต่อสอบถาม 0-2575-1058-60 หรือ call center 0-2572-8442 ) Copy of the evidence of education and certificate of employment issued by the foreigner’s former employer (must be translated into English and certified by local and overseas Embassy and Consulate of the foreigner and by the Legalization Division, Ministry of Foreign Affairs of Thailand) (For more information, please call 0-2575-1056-9) มีต่อด้านหลัง (NEXT) -2- 13. แบบหนังสือรับรองวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน (แบบ สตม.4) (แนบสำเนาบัตรประชาชนพร้อมลายเซ็นพยาน) Certification Form for Education and Work Experience (Form Sor.tor.mor.4) (With a copy the ID card witness, Signed by witness) 14. สำเนารายการภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย พนักงานคนไทย (ภ.ง.ด.1) (ย้อนหลัง 3 เดือน พร้อมแนบรายชื่อพนักงานคนไทย ตั้งแต่ ลำดับที่ 1 ถึง ลำดับสุดท้าย ต้องผ่านการรับรองจากกรมสรรพากร พร้อมใบเสร็จ) A copy of the list of withholding income tax of Thai employees(Form Por.Ngor.Dor.1) (for the past 3 months, together with the attached list of all Thai employees, showing the first to the last names, and the receipt) 15. หนังสือขอความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน, การนิคมอุตสาหกรรมหรือการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (กรณีได้รับการส่งเสริม BOI) A cooperation letter from BOI (in the case of promotion by BOI), IEAT or PTT 16. แสดงรูปภาพสีของบริษัทถ่ายให้เห็น อาคาร ป้ายชื่อบริษัท สภาพการทำงาน ที่มีพนักงานกำลังปฏิบัติงาน, โต๊ะทำงานภายในบริษัท หรือ อาคาร หรือโกดัง ซึ่งแสดงให้เห็นลักษณะงาน ประมาณ 6-7 ภาพ คนต่างชาติต้องถ่ายรูปคู่กับกรรมการและแนบสำเนาบัตรประชาชน กรรมการพร้อมลายเซ็น (หากกรรมการเป็นต่างชาติให้แนบสำเนา หนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงาน) Approximately 6-7 color photographs of the Company’s building, Company’s signage, environment of workplace where the employees are working, office desks or building or warehouse, which show the nature of work, foreigner photo taken with director and attach a certified true copy of director’s ID card. 17. หาก ภ.ง.ด.50 (หน้า 5 บรรทัดที่ 3) ไม่มีค่าน้ำ ค่าไฟ ให้แสดงสัญญาเช่า บิลค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ (ย้อนหลัง 3 เดือน) If the amount charged for water supply and electricity consumption is not shown in the revenue form (Por.Ngor.Dor.50) in page 5, line 3, the lease agreement, water bills, electricity bills and phone bills (for the past 3 months) must be presented. 18. แผนที่บริษัท Location map of the company 19 เอกสารรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แนบใบเสร็จค่าธรรมเนียม การรับรอง และ/หรือการคัดสำเนาด้วย Certification documents from relevant agencies , enclose receipt for certification fees And/or copying as well หมายเหตุ 1. ผู้ยื่นคำขอต้องมาดำเนินการด้วยตนเองทุกครั้ง 2. ผู้ยื่นคำขอที่มาติดต่อต้องมีการแจ้งที่พักอาศัย ตามมาตรา 38 พร้อมแสดงหลักฐานใบแจ้งที่พักอาศัย 3. ผู้ยื่นคำขอต้องลงนามรับรองเอกสารทุกแผ่นทุกหน้า 4. สำเนาเอกสารของบริษัทฯ หรือห้างฯ กรรมการผู้มีอำนาจตามหนังสือรับรองการจดทะเบียน หรือ หุ้นส่วนผู้จัดการต้องลงนามรับรอง และประทับตราบริษัทฯ หรือห้างฯ ทุกแผ่นทุกหน้าเป็นสำคัญ 5. เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการ กรุณานำเอกสารมายื่นให้ครบถ้วน และยื่นเอกสารฉบับจริงทุกฉบับต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ Remarks: 1. The Applicant must appear in person every time. 2. The applicant who comes to contact must show the notification of residence in accordance with Section 38 and present the accommodation notification.. 3. The Applicant must sign to certify on every page of the Applicant’s documents. 4. The authorized signatory of the Company or Limited Partnership must sign to certify all corporate documents and have them stamped with the official company/limited partnership seal on every page. 5. To be convenient and for speedy service, the Applicant for visa or visa status alteration must arrange and submit a complete set of documents in proper order and must prepare the originals as proofEXPANSION

Workpermit
&
Visas 1 year


 

1.申請新的1年工作許可證 + 簽證服務費 48,000 泰銖

2. 申請續簽新工作許可證 + 1 年簽證服務費 25000 泰銖

3. 申請簽證上訴的情況下,簽證或遞解出境150000泰銖

*客戶支付政府費用8,++泰銖

工作許可證

服務費(巴特)

費用(約)

新的1年 工作許可證(曼谷 ) (非塔布里) 薩穆特普拉卡恩

1 5,000/ 年

3,100/年

新的 1 年工作授權 (省區)

1 9,000/ 年

3,100/年

工作許可證,新代表處1年

 (一站)

1 5,000/ 年

3,100/年

1 年 新 工作授權與 BOI 簽證 與一站

25,000/年

8,700/年

一次或只第一次獲得新的工作許可證。

10,000 /時間

3,100

續簽工作授權並報告年度 報告(一站)

9,000/年

3,100 - 4,800 / 年

續簽工作許可證、代表處和年度報告(曼谷招聘)

10,000/年

3,100 - 4,800 / 年

續簽工作授權、代表處與 年度報告(一站)

9,000/年

3,100 - 4,800 / 年

續簽BOI 工作許可證和 1年年報(一站式)

7,000/年

3,100/年 或 或 或

更改或添加位址、職位、行為、工作區域、工作類別、業務類型。

3,000-4,000

該階段是與更改類型。

工作假通知和返回工作許可證

2,500 VISA(泰國王國境內)

服務費(巴特)費用與費用

1年簽證(首次與外國客戶打交道)

一年後,在一站中心提出申請。

11,100 ,1,900

1年簽證(第一個外國客戶的工作人員)和第二年,移民政府中心

14,100 ,1,900

Visa 1 年(員工首次與外國客戶一起去)一年又一年,一年後。其他類型的簽證,如跟蹤簽證配偶是外國人,婚姻簽證,年齡簽證,旅遊簽證,結婚簽證,移民政府中心

10,100 - 14,100 1,900

配偶和子女簽證(妻子6,500/孩子4,500)10,000 / 家庭

1,900 / 人 簽證 1 年類型代表處 / 外國業務 / BOI 10,100 1,900

更改簽證或申請非 B、非 O(有外國客戶的員工)向中心提交簽證。移民政府中心 20,000-33,000 2,000

報告在王國生活超過90天

2,000-3,500 在新書中更改護照並蓋章。2,500-4,000

重新入境簽證單要求重新進入王國

1,700-2,700 1,000

重新入境簽證多次要求重新進入王國。1,700-2,700 3,800

簽證 續簽 類型"B"

情況可能如此。

情況可能如此。

"提供一種新的特殊服務形式,我們將提供所有文檔,以便客戶可以自己提交並逐步提供說明。

上述價格的50%

*高於價格不包括政府費用,客戶支付。

註冊

服務費(巴特)

費用(約)

公司註冊的政府費用

7,000 / 資本 100 萬

公司自始至終註冊的運營費,註冊資本不超過 200 萬泰銖:5,000

公司註冊運營費自始至終註冊資本200-400萬泰銖:6,000 - 8,000

註冊公司自始至終的運營費,註冊資本為 400 萬泰銖或以上:10,000

代表處 /外國人業務:25,000

加值稅和稅務 ID 申請:

2,000 + 1,000

商標註冊:6,000

取決於類型

每月納稅申報:

1,000或更多/月

稅務及會計服務:

4,000或更多/月

變更公司,如變更地址、增資等:

根據該案,約有3000名受試者

取決於類型

年度審計和財務報表:

個案 15,000 - 45,000

法律諮詢勞動工廠法

移民刑法 民 法商法

投資、法律、土地和債務跟蹤服務支票,每月諮詢費(每週1 天 ,24小時諮詢)10,000泰銖/月

如果顧問有訴訟或被起訴,平均工資的30%。如果您是普通法律顧問,所有項目的折扣為30%

我們的工作政策必須快速、誠實、客戶和合理的價格,同時為客戶提供令人印象深刻的服務。如有任何問題或疑問,0641431818和0642049119

或 E-mail:cplawyer1214@gmail.com

1. 如果公司雇用外國差事工作,註冊資本為200萬泰銖,必須是
2.萬一公司雇傭外國公民工作。每個外國人必須至少有4名泰國雇員

*大都市區的附加費為2,000泰銖,各省為4,000泰銖* 價格不包括 加值稅 價格條款:如果沒有公司或員工,我們可以以特殊價格提供

Services juridiques, procédures avec consultation, conseils,

En plus de défendre toutes sortes d’affaires, y compris:

1.1 Cas tels que la location de biens, le crédit-bail, l’expulsion, l’assurance, le commerce, la violation, l’hypothèque, le prêt et le dépôt 1.2 affaires pénales en vertu du Code pénal et des lois passibles de sanctions pénales de toutes natures1.3 Cas de travailleurs de la sécurité sociale tels que les poursuites en révocation ou les ordres de recours des agents, appelant l’employeur à payer les salaires.  1.4 Affaires de propriété intellectuelle telles que les violations des droits de propriété intellectuelle de diverses manières1.5 Affaires fiscales telles que les appels et la révocation des ordonnances des dirigeants ou des
 
comités d’appel1.6 Affaires administratives telles que l’iniquité de l’émission d’ordres de fonctionnaires ou d’organismes gouvernementaux1.7 Affaires de consommation telles que l’exploitation ou l’injustice pour la consommation de biens et de services de divers opérateurs1.8 Affaires de circulation telles que la conduite imprudente,   demander aux compagnies d’assurance et aux parties d’être responsables de 1,9 cas de travailleurs étrangers Cas d’immigration et de citoyenneté. Permis de travail, visa de travail Visas de tous types1.10 Crimes informatiques et réseaux sociaux en ligne

Par exemple, en cas de publication d’images ou de messages diffamatoires, d’actes discréditants commis sur Facebook, de publications, de lignes ou d’autres connexions Internet,  de programmes de discussion et de pages Web1.11 Cas familiaux tels que mariage, procédure de divorce en cas de rupture de mariage, poursuites pour adultère, femmes adultères, femmes adultères, poursuites pour violations des fiançailles, adoptions, certifications. Enfants, garde des enfants, demande de création de parents de mineurs, demande d’autorisation de disposer des biens des mineurs1.12 Cas d’héritage, par exemple, testament, demande, fixer, objecter et démonter le fiduciaire, demander le partage de l’héritage 1.13 cas immobiliers et fonciers tels que la possession hostile, la propriété totale, la possession, le fardeau.

1.14 Cas de violation de la compétence1.15 Cas de libération temporaire, c’est-à-dire de mise en liberté sous caution tout au long de l’appel de la Cour suprême, ordonnances de mise en liberté sous caution devant divers tribunaux1.16 Affaires de partenaires de la société telles que la révocation de l’enregistrement et les résolutions des réunions de diverses manières1.17 affaires relatives à la compétence de personnes telles que la demande de gestion des biens de l’absent demandant à être une personne perdue,   demander à être incompétent, demander l’établissement d’un jardin d’enfants ou d’un tuteur 1.18 cas concernant la responsabilité pour les factures, les chèques et les instruments dans divers cas.  2. Services de règlement des différends 2.1 représente les négociations, la médiation, les propositions et la supervision des avantages dans les différends 2.2 Représenter les négociations, les renonciations ou les rapprochements de dettes avec les créanciers et les institutions financières

2.3 Consultation, planification et lignes directrices pour bénéficier d’un compromis

3. Services d’exécution 3.1 Enquête visant à obtenir les avoirs de personnes 3.2 Saisie et gel des avoirs des débiteurs conformément au jugement 3.3 Poursuite de l’arrestation de personnes en vertu de mandats judiciaires 3.4 Exécution des expulsions, demande d’arrestation et de détention des débiteurs conformément au jugement 3.5, plaidoyer de culpabilité, demande de paiement de   les dettes privilégiées, les droits de réserve, y compris le placement d’actifs 3.6, le retrait ou la demande que l’exécution ou le désinvestissement soit évité de maintenir les avantages 3.7 jusqu’à leur achèvement. Dans tous les processus de cession d’actifs.

4. Services de propriété intellectuelle 4.1 Consultation sur les brevets de droit d’auteur, les marques de commerce, les marques de service et tous les types de propriété intellectuelle 4.2 Effectuer l’enregistrement des brevets, des marques de commerce, des marques de service et de la propriété intellectuelle requis par la loi à toutes les étapes 4.3 Maintenir et prévenir la violation des droits de propriété intellectuelle 4.4 Enquête. Arrestation de personnes qui enfreignent les droits de propriété intellectuelle 4.5 recours aux ordonnances ou décisions des dirigeants et de la chambre de recours

             

5. Services d’enregistrement des entreprises et création d’organisations 5.1 Consultation sur la création de tous les types d’organisations commerciales telles que les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés anonymes 5.2. Enregistrer les organisations commerciales et les personnes morales telles que les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite, les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés anonymes 5.3 Conseil et enregistrement des associations et fondations 5.4 Modifications, changements, annulations et liquidations enregistrés de personnes et d’organisations juridiques

6. Services d’autorisation 6.1 Demander l’autorisation d’exploiter l’usine 6.2 Demander l’autorisation d’établir des écoles et des écoles 6.3 Demander l’autorisation d’établir des cliniques et des installations médicales 6.4 Demander l’autorisation d’importer des objets et des articles de forage pétrolier et pétrolier 6.5 Demander l’autorisation de construire, modifier et rénover des bâtiments Le bâtiment 6.6 demande l’autorisation pour toutes les questions requises par la loi.

7. Services juridiques, contrats et documents 7.1 Conception, rédaction, tri et contrat, documents juridiques et tous types d’entreprises 7.2 Représenter la demande d’enregistrement des droits et de la légalité dans diverses matières 7.3 Conseil, rédaction de contrats et de documents juridiques et tous les types d’entreprises 7.4 Conseil, examen, traduction et certification de documents en langue étrangère 7.5 Signatures certifiées Serment et documents des autorités légales

8. Travailleurs étrangers, visas et services d’autorisation de travail 8.1 Consultation sur les visas renouvellement et changement de type de visa (visa) tous les 8.2 Traitement des visas Renouvellement et changement de tous les types de patrouilles (visas) 8.3 Demandes de retour au Royaume de Thaïlande 8.4, rapport ou rapport au Royaume Roi 90 jours 8.5 Demander un permis de travail Renouveler le changement Modifications des entrées concernant les permis de travail 8.6 Modifications apportées aux changements de travail en fonction de diverses caractéristiques telles que comme changer ou ajouter des employeurs, changer la nature et la position de l’emploi, ajouter un lieu de travail ou notifier le départ du travail 8.7, consulter et prendre des mesures sur l’importation de travailleurs étrangers (PE) de 3 nationalités, Myanmar, Laos et Cambodge, et embaucher des travailleurs migrants légalement.

9. Autres services 9.1 Services de conseil, de gestion et de gestion d’actifs en droit 9.2 Représentation juridique dans le domaine du commerce ou conduite de diverses opérations 9.3 Représentation juridique dans le domaine des affaires commerciales ou conduite de diverses actions 9.4 Formation pour éduquer les pratiques et séminaires sur des questions juridiques spécifiques selon les sujets visés, en soulignant les questions pratiques,   à la fois à l’intérieur et à l’extérieur des agences 9.5 , conseil et fourniture de services juridiques sur le marketing et les ventes, tant au pays qu’à l’étranger.

              Il est le conseiller juridique de l’entreprise. Personne morale ou morale, organisation ou particulier

bottom of page