top of page

SERVICES

Lawyers, experts in criminal law, civil law, inheritance, drugs, corruption law, money laundering law, land and property law, Family law ,Scammer law

20210813_210728_edited.jpg
รูปทนายภูดก็ต.jpg
Resume.eng_edited.jpg
รูปทนายยุทธนา.jpg
รูปถ่าย.jpg

นางสาวนุชนารถ นาเกื้อ(ทนายหนิง)

ทนายความผู้รับผิดชอบ เขตพื้นที่

จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บริการด้านกฎหมาย ดำเนินอรรถคดี ด้วยการให้คำปรึกษา แนะนำ

รวมถึงต่างแก้ต่างในอรรถคดีทุกประเภทได้แก่ 

1.1 คดีเพ่ง เช่น เช่าทรัพย์,เช่าซื้อ,ขับไล่,ประกันภัย,ซื้อขาย,ละเมิด,จำนอง,กู้ยืม และฝากทรัพย์
1.2 คดีอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายที่มีโทษทางอาญาทุกลักษณะ
1.3 คดีแรงงานประกันสังคมเช่น ฟ้องเพิกถอน หรือ อุทธรณ์คำสั่งเจ้าพนักงาน,เรียกให้นายจ้างรับผิดจ่าย
ค่าจ้าง สินค้าจ้างแทนบอกกล่าวล่วงหน้า และเงินชดเชย, ดำเนินคดีกับลูกจ้างพนักงานที่ทุจริตต่อหน้าที่
1.4 คดีทรัพย์สินทางปัญญา เช่น คดีละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในลักษณะต่าง ๆ
1.5 คดีภาษีอากร เช่น อุทธรณ์และฟ้องเพิกถอนคำสั่งของเจ้าพนักงาน หรือ คณะกรรมการอุทธรณ์
1.6 คดีปกครอง เช่น กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการออกคำสั่งของเจ้าหน้าที่ หรือ หน่วยงานของรัฐ
1.7 คดีผู้บริโภค เช่น กรณีถูกเอาเปรียบ หรือ ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการบริโภคสินค้า และบริการจากผู้ประกอบการต่าง ๆ
1.8 คดีจราจร เช่น ขับรถประมาทเฉี่ยวชน, เรียกให้บริษัทประกันภัยและคู่กรณีรับผิด
1.9 คดีแรงงานต่างด้าว คดีคนเข้าเมือง และคดีสัญชาติ ใบอนุญาตทำงาน วีซ่าทำงาน วีซ่าทุกประเภท
1.10 คดีความผิดว่าด้วยการกระทำเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และ โซเซียลเน็ตเวิร์คออนไลน์

เช่น กรณีโพสต์ภาพ หรือ ลงข้อความหมิ่นประมาท ประจานทำให้เสียชื่อเสียง ซึ่งกระทำลงในเฟซบุ๊ก,โพสต์,ไลน์ หรือชิ่งทางอื่นๆทางอินเตอร์เน็ต  โปรแกรมสนทนา และหน้าเว็บเพจต่าง ๆ
1.11 คดีครอบครัว เช่น การสมรส,แบ่งสินสมรส,ฟ้องหย่า,ฟ้องหญิงชู้,ฟ้องชายชู้,ฟ้องเรียกค่าทดแทนกรณีผิดสัญญาหมั้น,บุตรบุญธรรม,รับรอง บุตร,อำนาจปกครองบุตร, ขอให้ตั้งผู้ปกครองผู้เยาว์,ขออนุญาตจำหน่ายทรัพย์สินของผู้เยาว์
1.12 คดีมรดก เช่น พินัยกรรม,ร้องขอตั้ง คัดค้าน และถอดถอนผู้จัดการมรดก,ขอแบ่งมรดก
1.13 คดีอสังหาริมทรัพย์ และที่ดิน เช่น ครอบครองปรปักษ์,กรรมสิทธิ์รวม สิทธิครอบครอง,ภาระจำอม ทางจำเป็น, สิทธิอาศัย, และสิทธิเก็บกิน
1.14 คดีละเมิดอำนาจศาล
1.15 คดีขอให้ปล่อยตัวชั่วคราวกล่าวคือ ประกันตัวตลอดถึงอุทธรณ์ฎีกา คำสั่งเรื่องประกันตัวในชั้นศาลต่าง ๆ
1.16 คดีหุ้นส่วนบริษัท เช่น ฟ้องเพิกถอนการจดทะเบียน และมติที่่ประชุมในลักษณะต่าง ๆ
1.17 คดีเกี่ยวกับความสามารถของบุคคล เช่น ร้องขอจัดการทรัพย์สินของผู้ไม่อยู่ร้องขอให้เป็นคนสาบสูญ, ร้องขอให้เป็นผู้ไร้ความสามารถ, ร้องขอตั้งผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์
1.18 คดีเกี่ยวกับความรับผิดทางตั๋วเงิน, เช็ค และตราสารในกรณีต่าง ๆ

2. บริการด้านการระงับข้อพิพาท
2.1 เป็นตัวแทนในการเจรจา, ไกล่เกลี่ย, ยื่นข้อเสนอ และดูแลสิทธิประโยชน์ในปัญหาข้อพิพาทกรณีต่าง ๆ
2.2 เป็นตัวแทนในการเจรจา, ขอผ่อนผัน หรือ ขอประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ และสถาบันการเงิน
2.3 ให้คำปรึกษา, วางแผน และแนวทางเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากการประนีประนอม

3. บริการด้านการบังคับคดี
  3.1 สืบสวน เสาะค้น แสวงหาทรัพย์สินของบุคคล
  3.2 ยึดและอายัดทรัพย์สินของลูกหนี้ ตามคำพิพากษา
  3.3 ติดตามสืบจับบุคคลตามหมายจับของศาล
  3.4 บังคับคดีขับไล่, ขอให้จับกุม และกักขังลูกหนี้ตามคำพิพากษา
  3.5 ร้องขัดทรัพย์, ขอกันส่วน, ขอรับชำระหนี้บุริมสิทธิ, ขอสงวนสิทธิ รวมถึงการวางทรัพย์
  3.6 ถอนหรือขอให้งดการบังคับคดีหรือการขายทอดตลาด
  3.7 ดูแลรักษาสิทธิประโยชน์จนเสร็จสิ้น ในทุกกระบวนการขายทอดตลาดทรัพย์สิน

4. บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา
  4.1 ให้คำปรึกษาในเรื่องลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท
  4.2 ดำเนินการจดทะเบียนสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และทรัพย์สินทางปัญญาที่กฎหมายกำหนดทุกขั้นตอน
  4.3 ดูแลรักษา และป้องกันการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
  4.4 สืบสวน นำจับบุคคลผู้ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
  4.5 อุทธรณ์คำสั่ง หรือ คำวินิจฉัยของพนักงานเจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการผู้พิจารณาอุทธรณ์

             

  5. บริการด้านการจดทะเบียนธุรกิจ และจัดตั้งองค์กร
    5.1 ให้คำปรึกษาในการจัดตั้งองค์กรทางธุรกิจทุกประเภท เช่น ห้างหุ้นส่วนสามัญห้างหุ้นส่วนจำกัดบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด
    5.2 ดำเนินการจัดตั้ง จดทะเบียนองค์กรทางธุรกิจ และนิติบุคคลต่าง ๆ เช่น ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล,ห้างหุ้นส่วนจำกัด, บริษัทจำกัด และบริษัทจำกัด(มหาชน)
   5.3 ให้คำปรึกษา และจดทะเบียนจัดตั้งสมาคม และมูลนิธิ
   5.4 จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม,เปลี่ยนแปลง,ยกเลิก และชำระบัญชี ของนิติบุคคล และองค์กรต่าง ๆ

   6. บริการด้านการขออนุญาต
       6.1 ขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
       6.2 ขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียน และสถานศึกษา
       6.3 ขออนุญาตจัดตั้งคลินิก และสถานพยาบาล
       6.4 ขออนุญาตนำเข้าวัตถุและสิ่งของเกี่ยวกับการขุดเจาะน้ำมัน และปิโตรเลียม
       6.5 ขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง และต่อเติมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง
       6.6 ขออนุญาตในเรื่องทั้งปวงตามที่กฎหมายกำหนด

   7. บริการด้านนิติกรรม สัญญา และเอกสาร
        7.1 ออกแบบ ยกร่าง เรียงและจัดทำสัญญาเอกสารทางกฎหมาย และธุรกิจทุกประเภท
        7.2 เป็นตัวแทนในการยื่นเรื่องขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในเรื่องต่าง ๆ
        7.3 ให้คำปรึกษา ตรวจร่างสัญญาและเอกสารทางกฎหมาย และธุรกิจทุกประเภท
        7.4 ให้คำปรึกษา ตรวจ แปลและรับรองเอกสารภาษาต่างประเทศ
        7.5 รับรองลายมือชื่อ คำสาบาน และเอกสารต่าง ๆ โดยผู้มีอำนาจรับรองทางกฎหมาย

 8. บริการแรงงานต่างด้าว วีซ่า และเวิร์คเพอร์มิท
   8.1 ให้คำปรึกษา ในเรื่องการขอวีซ่า ต่ออายุ และเปลี่ยนแปลงประเภทการตรวจลงตรา(วีซ่า)ทุกประเภท
   8.2 ดำเนินการขอวีซ่า ต่ออายุ และเปลี่ยนแปลงประเภทการตรวจตรา (วีซ่า) ทุกประเภท
   8.3 ดำเนินเรื่องขอเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทย
   8.4 ดำเนินเรื่องรายงานตัวหรือแจ้งอยู่ในราชาอาณาจักร 90 วัน
   8.5 ขอใบอนุญาตทำงาน ต่ออายุเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติมรายการต่าง ๆ เกี่ยวกับใบอนุญาตทำงาน
    8.6 แก้ไขเปลี่ยนแปลงการทำงานตามลักษณะต่าง ๆ เช่น เปลี่ยนหรือเพิ่มนายจ้าง เปลี่ยนลักษณะและตำแหน่งงานเพิ่มสถานที่ทำงาน หรือ แจ้งออกจากการทำงาน
  8.7 ให้คำปรึกษา และดำเนินการเกี่ยวกับการนำเข้าแรงงานต่างด้าว (MOU) 3 สัญชาติ คือ พม่า ลาว และกัมพูชา และการจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย

  9. บริการด้านอื่น ๆ 
    9.1 บริการด้านให้คำปรึกษา บริหาร และจัดการทรัพย์สินในเชิงกฎหมาย
    9.2 เป็นตัวแทนทางกฎหมายในด้านธุรกิจการค้า หรือดำเนินการต่าง ๆ
    9.3 เป็นตัวแทนทางกฎหมายในด้านธุรกิจการค้า หรือดำเนินการต่าง ๆ
    9.4 ฝึกอบรมให้ความรู้แนวทางปฏิบัติ และสัมมนาในปัญหาข้อกฎหมายเฉพาะเรื่องตามหัวข้อที่ประสงค์ โดยเน้นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
    9.5 ให้คำปรึกษา และให้บริการด้านกฎหมายเกี่ยวกับการตลาดและการขาย ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ

              เป็นที่ปรึกษากฎหมายประจำบริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือนิติบุคคล องค์กร หรือส่วนตัว

รับว่าความทั่วราชอาณาจักร

Mr. Cho 

0637795168

法律服務,通過諮詢和指導處理案件。

包括所有類型的案例的辯護,

1.1 根據《刑法》和《刑法》,1.2刑事案件,如租賃、租賃、驅逐、保險、交易、侵權、抵押、貸款和存款等刑事案件
1.3  根據《刑法》和法律,
社會保障勞動案件,如撤銷或上訴雇員命令,要求僱主支付工資。
 
1.4智慧財產權案件,如各種侵犯智慧財產權案件
1.5稅務案件,如對雇員的命令的上訴和撤銷,或上訴委員會
1.6行政案件,如當局或政府機構的命令不公平
1.7消費者案件,如被剝削或不公平地消費產品和服務從運營商
1.8交通案件,如疏忽駕駛,要求保險公司和當事人承擔
1.9的農民工案件。移民和國籍案件工作許可證 工作簽證所有類型的簽證
1.10 計算機和社交網路犯罪案件

例如,在Facebook、帖子、在線或其他互聯網、聊天程式和網頁上發佈照片或誹謗性誹謗性言論
1.11 家庭案件,如婚姻、婚姻分割、離婚、起訴通姦、起訴通姦、要求賠償訂婚、收養、公證等。子女,子女監護權,要求設立未成年人監護人,申請出售未成年人財產
1.12遺產案件例如遺囑、提出異議和罷免遺產管理人、要求分割遺產
1.13財產和土地案件,如敵意佔有、集體擁有權、佔有權、佔用責任等。

 
1.14 侵犯司法權力的案件
1.15 請求臨時釋放的案件,即保釋至上訴、各種法院保釋令
1.16 公司合夥案件,如撤銷註冊申請和以各種方式召開的決議
1.17 關於個人能力的案件,如要求管理不在場的財產、要求失職者、要求成為無行為能力者、要求設立幼稚園或監護人
1.18 關於票據責任、支票和票據的訴訟

2. 爭議解決服務
2.1 代表談判、調解、提出建議和監督爭議問題的好處
2.2  代表與債權人和金融機構進行談判、寬大處理或和解
2.3 提供諮詢、規劃和指導,以便從和解中獲益。

3. 執法服務
3.1 調查、搜查
3.2 根據判決3.3扣押和扣押債務人的資產,根據法院的逮捕令
3.4執行驅逐案件,要求逮捕和拘留債務人,
3.5要求沒收和拘留債務人,要求分割
財產,  要求償還優先債務,保留權利,包括放置財產
3.6,撤回或要求停止執行或出售
3.7,以保持福利完成。在所有房地產銷售過程中

4. 知識產權服務
4.1 版權諮詢
4.2 執行法律要求的專利、商標、服務標誌和智慧財產權註冊
4.3 維護和防止侵犯智慧財產權
4.4 調查
4.5 對官員和上訴委員會命令或裁決提出上訴。

             

5. 商業登記和組織設立服務
5.1 為建立各種商業組織提供諮詢,如普通合夥企業、有限合夥企業、有限責任公司和公共有限公司
5.2 
5.3 諮詢和註冊協會和基金會
5.4 註冊、修改、更改、終止和清算法人和組織

6. 許可證服務
6.1 申請工廠運營許可證
6.2 申請學校和教育機構的許可
6.3 申請建立診所和療養院的許可
6.4 申請石油鑽探和石油鑽探物品的進口許可證
6.5 申請建築、改建和擴建建築許可證建築物
6.6 在法律要求的一切事項上獲得許可。

7. 法律、合同和檔服務
7.1 設計、起草、整理和準備所有類型的合同、法律和商業檔
7.2 代表提交權利和法律登記申請
7.3 諮詢、起草合同和所有類型的法律和業務檔
7.4 諮詢、檢查、翻譯和認證外語檔
7.5 簽名認證法律認證機構提供的宣誓書和檔

8. 移徙工人、簽證和工作服務
8.1 就簽證申請、續簽和簽證類型更改提供諮詢
8.2 簽證處理
8.3 申請返回泰國
8.4 在國王陛下的陪同下進行報告或通知。90 天
8.5 工作許可證申請續訂更改修訂工作許可證
8.6 修改工作性質的更改,如更改或增加僱主、更改工作性質和職位、增加工作場所或通知離職
8.7  就緬甸、寮國和柬埔寨三個國籍的移徙工人的進口和合法僱用提供諮詢和操作。

9. 其他服務
9.1 法律財產的諮詢、管理和管理服務
9.2 作為商業或業務的法律代表
9.3 作為商業或業務的法律代表
9.4 根據預期主題就特定法律問題進行培訓、實踐和研討會,重點討論機構內外的實際問題
9.5 在國內和國際上提供行銷和銷售法律服務。

     擔任公司法律顧問合夥企業或法人、組織或私人

Legal services, proceedings with consultation, advice,

As well as defending all kinds of cases including:

1.1 Cases such as renting property, leasing, eviction, insurance, trading, violating, mortgage, loan, and deposit
1.2 criminal cases under the Criminal Code and laws punishable by criminal penalties of all
natures1.3 Social Security worker cases such as suing for revocation or appealing orders of officers, calling the employer to be liable to pay wages.
 
1.4 Intellectual property cases such as intellectual property rights violations in various
ways1.5 Taxation cases such as appeals and revocation of orders of officers or appeal
committees1.6 Administrative cases such as unfairness of the issuance of orders of officials or government agencies1.7
Consumer cases such as exploitation or unfairness for consumption of goods and services from various operators1.8
Traffic cases such as careless driving, calling on insurance companies and parties to be liable
for 1.9 foreign worker cases Immigration and citizenship cases. Work permit, work visa Visas of all
types1.10 Computer crimes and Social Network Online

For example, in case of posting images or posting defamatory messages, discrediting acts made on Facebook, posts, lines or other internet connections, discussion programs and web pages1.11 Family cases such as marriage, marriage breakdown divorce proceedings, adultery lawsuits, adulterous women, adulterous women, lawsuits for engagement violations, adoptions, certifications. Children, custody of children, request to set up parents of minors, request permission to dispose of minors' assets1.12
Inheritance cases e.g., will, request, set, object, and disassemble the trustee, request the division of inheritance
1.13 real estate and land cases such as hostile possession, total ownership, possession, burden.

1.14 Cases of violation of
jurisdiction1.15 Cases requesting temporary release, i.e. bail throughout the Supreme Court appeal, bail orders in various courts1.16
  Company partners cases such as revoking registration and resolutions of meetings in various ways1.17 cases relating to the competence of persons such as requesting the management of property of the absentee requesting to be a lost person
, requesting to be incompetent, requesting the establishment of a kindergartener or guardian
1.18 cases regarding liability for bills, checks and instruments in various cases.
2. Dispute Resolution Services
2.1 represents negotiations, mediation, proposals and overseeing benefits in disputes
2.2 Representing negotiations, waivers or debt reconciliations with creditors and financial
institutions

2.3 Consulting, planning and guidelines to benefit from compromise

3. Enforcement Services
3.1 Investigation Seeking the assets of persons
3.2 Seizing and freezing the assets of debtors in accordance with Judgment
3.3 Pursuing the arrest of persons pursuant to court warrants
3.4 Enforcement of evictions, requesting arrest and detention of debtors in accordance with judgment
3.5, pleading guilty, requesting payment of preferred debts, reserve rights including placing assets
3.6 withdrawing or requesting that the enforcement or divestment be refrain from
3.7 maintaining benefits until completion. In all asset divestment processes.

4. Intellectual Property Services
4.1 Consulting on Copyright Patents, trademarks, service marks, and all types of intellectual property
4.2 Carry out registration of patents, trademarks, service marks, and intellectual property required by law at all stages
4.3 Maintain and prevent infringement of intellectual property rights
4.4 Investigation. Arrest of persons who infringe intellectual property rights
4.5 appeals orders or decisions of officers and the Board of Appeals

             

5. Business registration services and establishment
of organizations 5.1 Consulting on the establishment of all types of business organizations such as ordinary partnerships, limited partnerships, limited companies, and public limited companies
5.2. Register business organizations and juristic persons such as ordinary partnerships, limited partnerships, limited companies and public limited companies
5.3 Consulting and registering associations and
foundations 5.4 Registered amendments, changes, cancellations and liquidations of juristic persons and organizations

6. Permission services
6.1 Request permission to operate the plant
6.2 Request permission to establish schools and schools
6.3 Request permission to set up clinics and medical facilities
6.4 Request permission to import oil and petroleum drilling objects and items
6.5 Request permission to build, modify and renovate buildings Building
6.6 requests permission for all matters as required by law.

7. Legal services, contracts, and documents
7.1 Design, draft, sort and contract, legal documents and all types of businesses
7.2 Represent the application for registration of rights and legality in various matters
7.3 Consulting, drafting contracts and legal documents and all types of businesses
7.4 Consulting, examining, translating and certifying foreign language documents
7.5 Certified signatures Oaths and documents by legal authorities

8. Foreign workers, visas and workpermit services
8.1 Consultation on visas renew and change of visa type (visa) every
8.2 Visa processing Renew and change of all types of patrols (visas)
8.3 Requests for re-entry into the Kingdom of Thailand
8.4, report or report to the Kingdom King 90 days
8.5 Apply for a work permit Renew change Amendments to the entries regarding work permits
8.6 Amendments to work changes according to various characteristics such as changing or adding employers, changing the nature and position of employment, adding a workplace, or notifying the departure of work
8.7, consulting and taking action on the import of foreign workers (MOU) of 3 nationalities, Myanmar, Laos and Cambodia, and hiring migrant workers legally.

9. Other services
9.1 Consulting, management and asset management services in law
9.2 legal representation in the field of trade or conducting various operations
9.3 legal representation in the field of commercial business or conducting various actions
9.4 Training to educate practices and seminars on specific legal issues according to the topics intended, highlighting practical issues, both inside and outside agencies
9.5 , consulting and providing legal services on marketing and sales, both domestically and internationally.

              He is the company's legal counsel. Partnership or juristic person, organization or private

Expert Guidance

Attroney at Law

51/6 Tharua-Thalan(North side) Rd. Tharua, Ayuththaya 13130

cplawyer1214@gmail.com

  Mobile (66) 0641431818

Bangkok Branch สำนักงานกรุงเทพมหานคร

ชั้น 29 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอทเซ็นทรัลเวิลด์ 999/9 ถนนพระราม 1แขวงปทุมวัน

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

โทร (66) 02 207 2600 Bangkok Branch, Bangkok Office 29th Floor, The Offices at Central World Building, 999/9 Rama 1 Road, Pathumwan Subdistrict Pathumwan District, Bangkok Call (66) 02 207 2600

Phang-Nga Branch สาขาพังงา 

ทนาย 0641431818

13/11 Moo.3 Bangmuang ,Takua Pa , Phang-Nga  82190

Nakhon Ratchasima Branch สาขานครราชสีมา ปากช่อง

ทนาย 0641431818

161 Moo.8 Moosri,Pakchong, Nakhon Ratchasima 31300

 

Phuket Branch สาขาภูเก็ต

ทนาย 0641431818

114/3 Moo.3, Thep Krasattree ,Thalang, Phuket 

 

Bangkok Branch สำนักงานกรุงเทพมหานคร

18,22, Soi Thawonthawat, Ramkhamhaeng Road

Bangkapi, Bangkok 10240

ขอบคุณสำหรับข้อมูล!

20210813_210728_edited.jpg
bottom of page