top of page

SERVICES

Lawyers, experts in criminal law, civil law, inheritance, drugs, corruption law, money laundering law, land and property law, Family law ,Scammer law

20210813_210728_edited.jpg
รูปทนายรพีพงศ์ ฮาดสม.jpg
20231004_123832.jpg
รูปทนายยุทธนา.jpg

ทนายรพีพงศ์ ฮาดสม

ทนายความผู้รับผิดชอบ เขตพื้นที่

จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดพังงา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

บริการด้านกฎหมาย ดำเนินอรรถคดี ด้วยการให้คำปรึกษา แนะนำ

รวมถึงต่างแก้ต่างในอรรถคดีทุกประเภทได้แก่ 

1.1 คดีเพ่ง เช่น เช่าทรัพย์,เช่าซื้อ,ขับไล่,ประกันภัย,ซื้อขาย,ละเมิด,จำนอง,กู้ยืม และฝากทรัพย์
1.2 คดีอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญา และกฎหมายที่มีโทษทางอาญาทุกลักษณะ
1.3 คดีแรงงานประกันสังคมเช่น ฟ้องเพิกถอน หรือ อุทธรณ์คำสั่งเจ้าพนักงาน,เรียกให้นายจ้างรับผิดจ่าย
ค่าจ้าง สินค้าจ้างแทนบอกกล่าวล่วงหน้า และเงินชดเชย, ดำเนินคดีกับลูกจ้างพนักงานที่ทุจริตต่อหน้าที่
1.4 คดีทรัพย์สินทางปัญญา เช่น คดีละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาในลักษณะต่าง ๆ
1.5 คดีภาษีอากร เช่น อุทธรณ์และฟ้องเพิกถอนคำสั่งของเจ้าพนักงาน หรือ คณะกรรมการอุทธรณ์
1.6 คดีปกครอง เช่น กรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการออกคำสั่งของเจ้าหน้าที่ หรือ หน่วยงานของรัฐ
1.7 คดีผู้บริโภค เช่น กรณีถูกเอาเปรียบ หรือ ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการบริโภคสินค้า และบริการจากผู้ประกอบการต่าง ๆ
1.8 คดีจราจร เช่น ขับรถประมาทเฉี่ยวชน, เรียกให้บริษัทประกันภัยและคู่กรณีรับผิด
1.9 คดีแรงงานต่างด้าว คดีคนเข้าเมือง และคดีสัญชาติ ใบอนุญาตทำงาน วีซ่าทำงาน วีซ่าทุกประเภท
1.10 คดีความผิดว่าด้วยการกระทำเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และ โซเซียลเน็ตเวิร์คออนไลน์

เช่น กรณีโพสต์ภาพ หรือ ลงข้อความหมิ่นประมาท ประจานทำให้เสียชื่อเสียง ซึ่งกระทำลงในเฟซบุ๊ก,โพสต์,ไลน์ หรือชิ่งทางอื่นๆทางอินเตอร์เน็ต  โปรแกรมสนทนา และหน้าเว็บเพจต่าง ๆ
1.11 คดีครอบครัว เช่น การสมรส,แบ่งสินสมรส,ฟ้องหย่า,ฟ้องหญิงชู้,ฟ้องชายชู้,ฟ้องเรียกค่าทดแทนกรณีผิดสัญญาหมั้น,บุตรบุญธรรม,รับรอง บุตร,อำนาจปกครองบุตร, ขอให้ตั้งผู้ปกครองผู้เยาว์,ขออนุญาตจำหน่ายทรัพย์สินของผู้เยาว์
1.12 คดีมรดก เช่น พินัยกรรม,ร้องขอตั้ง คัดค้าน และถอดถอนผู้จัดการมรดก,ขอแบ่งมรดก
1.13 คดีอสังหาริมทรัพย์ และที่ดิน เช่น ครอบครองปรปักษ์,กรรมสิทธิ์รวม สิทธิครอบครอง,ภาระจำอม ทางจำเป็น, สิทธิอาศัย, และสิทธิเก็บกิน
1.14 คดีละเมิดอำนาจศาล
1.15 คดีขอให้ปล่อยตัวชั่วคราวกล่าวคือ ประกันตัวตลอดถึงอุทธรณ์ฎีกา คำสั่งเรื่องประกันตัวในชั้นศาลต่าง ๆ
1.16 คดีหุ้นส่วนบริษัท เช่น ฟ้องเพิกถอนการจดทะเบียน และมติที่่ประชุมในลักษณะต่าง ๆ
1.17 คดีเกี่ยวกับความสามารถของบุคคล เช่น ร้องขอจัดการทรัพย์สินของผู้ไม่อยู่ร้องขอให้เป็นคนสาบสูญ, ร้องขอให้เป็นผู้ไร้ความสามารถ, ร้องขอตั้งผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์
1.18 คดีเกี่ยวกับความรับผิดทางตั๋วเงิน, เช็ค และตราสารในกรณีต่าง ๆ

2. บริการด้านการระงับข้อพิพาท
2.1 เป็นตัวแทนในการเจรจา, ไกล่เกลี่ย, ยื่นข้อเสนอ และดูแลสิทธิประโยชน์ในปัญหาข้อพิพาทกรณีต่าง ๆ
2.2 เป็นตัวแทนในการเจรจา, ขอผ่อนผัน หรือ ขอประนอมหนี้กับเจ้าหนี้ และสถาบันการเงิน
2.3 ให้คำปรึกษา, วางแผน และแนวทางเพื่อให้ได้รับประโยชน์จากการประนีประนอม

3. บริการด้านการบังคับคดี
  3.1 สืบสวน เสาะค้น แสวงหาทรัพย์สินของบุคคล
  3.2 ยึดและอายัดทรัพย์สินของลูกหนี้ ตามคำพิพากษา
  3.3 ติดตามสืบจับบุคคลตามหมายจับของศาล
  3.4 บังคับคดีขับไล่, ขอให้จับกุม และกักขังลูกหนี้ตามคำพิพากษา
  3.5 ร้องขัดทรัพย์, ขอกันส่วน, ขอรับชำระหนี้บุริมสิทธิ, ขอสงวนสิทธิ รวมถึงการวางทรัพย์
  3.6 ถอนหรือขอให้งดการบังคับคดีหรือการขายทอดตลาด
  3.7 ดูแลรักษาสิทธิประโยชน์จนเสร็จสิ้น ในทุกกระบวนการขายทอดตลาดทรัพย์สิน

4. บริการด้านทรัพย์สินทางปัญญา
  4.1 ให้คำปรึกษาในเรื่องลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภท
  4.2 ดำเนินการจดทะเบียนสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ และทรัพย์สินทางปัญญาที่กฎหมายกำหนดทุกขั้นตอน
  4.3 ดูแลรักษา และป้องกันการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
  4.4 สืบสวน นำจับบุคคลผู้ละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
  4.5 อุทธรณ์คำสั่ง หรือ คำวินิจฉัยของพนักงานเจ้าหน้าที่ และคณะกรรมการผู้พิจารณาอุทธรณ์

             

  5. บริการด้านการจดทะเบียนธุรกิจ และจัดตั้งองค์กร
    5.1 ให้คำปรึกษาในการจัดตั้งองค์กรทางธุรกิจทุกประเภท เช่น ห้างหุ้นส่วนสามัญห้างหุ้นส่วนจำกัดบริษัทจำกัด และบริษัทมหาชนจำกัด
    5.2 ดำเนินการจัดตั้ง จดทะเบียนองค์กรทางธุรกิจ และนิติบุคคลต่าง ๆ เช่น ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล,ห้างหุ้นส่วนจำกัด, บริษัทจำกัด และบริษัทจำกัด(มหาชน)
   5.3 ให้คำปรึกษา และจดทะเบียนจัดตั้งสมาคม และมูลนิธิ
   5.4 จดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม,เปลี่ยนแปลง,ยกเลิก และชำระบัญชี ของนิติบุคคล และองค์กรต่าง ๆ

   6. บริการด้านการขออนุญาต
       6.1 ขออนุญาตประกอบกิจการโรงงาน
       6.2 ขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียน และสถานศึกษา
       6.3 ขออนุญาตจัดตั้งคลินิก และสถานพยาบาล
       6.4 ขออนุญาตนำเข้าวัตถุและสิ่งของเกี่ยวกับการขุดเจาะน้ำมัน และปิโตรเลียม
       6.5 ขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง และต่อเติมอาคาร สิ่งปลูกสร้าง
       6.6 ขออนุญาตในเรื่องทั้งปวงตามที่กฎหมายกำหนด

   7. บริการด้านนิติกรรม สัญญา และเอกสาร
        7.1 ออกแบบ ยกร่าง เรียงและจัดทำสัญญาเอกสารทางกฎหมาย และธุรกิจทุกประเภท
        7.2 เป็นตัวแทนในการยื่นเรื่องขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมในเรื่องต่าง ๆ
        7.3 ให้คำปรึกษา ตรวจร่างสัญญาและเอกสารทางกฎหมาย และธุรกิจทุกประเภท
        7.4 ให้คำปรึกษา ตรวจ แปลและรับรองเอกสารภาษาต่างประเทศ
        7.5 รับรองลายมือชื่อ คำสาบาน และเอกสารต่าง ๆ โดยผู้มีอำนาจรับรองทางกฎหมาย

 8. บริการแรงงานต่างด้าว วีซ่า และเวิร์คเพอร์มิท
   8.1 ให้คำปรึกษา ในเรื่องการขอวีซ่า ต่ออายุ และเปลี่ยนแปลงประเภทการตรวจลงตรา(วีซ่า)ทุกประเภท
   8.2 ดำเนินการขอวีซ่า ต่ออายุ และเปลี่ยนแปลงประเภทการตรวจตรา (วีซ่า) ทุกประเภท
   8.3 ดำเนินเรื่องขอเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรไทย
   8.4 ดำเนินเรื่องรายงานตัวหรือแจ้งอยู่ในราชาอาณาจักร 90 วัน
   8.5 ขอใบอนุญาตทำงาน ต่ออายุเปลี่ยนแปลง แก้ไขเพิ่มเติมรายการต่าง ๆ เกี่ยวกับใบอนุญาตทำงาน
    8.6 แก้ไขเปลี่ยนแปลงการทำงานตามลักษณะต่าง ๆ เช่น เปลี่ยนหรือเพิ่มนายจ้าง เปลี่ยนลักษณะและตำแหน่งงานเพิ่มสถานที่ทำงาน หรือ แจ้งออกจากการทำงาน
  8.7 ให้คำปรึกษา และดำเนินการเกี่ยวกับการนำเข้าแรงงานต่างด้าว (MOU) 3 สัญชาติ คือ พม่า ลาว และกัมพูชา และการจ้างแรงงานต่างด้าวอย่างถูกกฎหมาย

  9. บริการด้านอื่น ๆ 
    9.1 บริการด้านให้คำปรึกษา บริหาร และจัดการทรัพย์สินในเชิงกฎหมาย
    9.2 เป็นตัวแทนทางกฎหมายในด้านธุรกิจการค้า หรือดำเนินการต่าง ๆ
    9.3 เป็นตัวแทนทางกฎหมายในด้านธุรกิจการค้า หรือดำเนินการต่าง ๆ
    9.4 ฝึกอบรมให้ความรู้แนวทางปฏิบัติ และสัมมนาในปัญหาข้อกฎหมายเฉพาะเรื่องตามหัวข้อที่ประสงค์ โดยเน้นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในทางปฏิบัติ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
    9.5 ให้คำปรึกษา และให้บริการด้านกฎหมายเกี่ยวกับการตลาดและการขาย ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ

              เป็นที่ปรึกษากฎหมายประจำบริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือนิติบุคคล องค์กร หรือส่วนตัว

รับว่าความทั่วราชอาณาจักร

Mrs. Kishchenko Olga

0842722818

Юридические услуги, производство с консультацией, советом,

А также защита по всем видам дел, в том числе:

1.1 Такие дела, как аренда имущества, лизинг, выселение, страхование, торговля, нарушение, ипотека, кредит и депозит
1.2 уголовные дела в соответствии с Уголовным кодексом и законами, наказуемыми уголовными наказаниями всех
видов1.3 Дела работников социального обеспечения, такие как иски об отзыве или обжалование распоряжений должностных лиц, призывающих работодателя к ответственности за выплату заработной платы.

1.4 Дела об интеллектуальной собственности, такие как нарушение прав интеллектуальной собственности различными
способами1.5 Дела о налогообложении, такие как обжалование и отмена приказов должностных лиц или апелляционных
комитетов1.6 Административные дела, такие как несправедливость издания распоряжений должностных лиц или государственных органов1.7
Дела потребителей, такие как эксплуатация или недобросовестное потребление товаров и услуг различными операторами1.8
Дорожно-транспортные происшествия, такие как неосторожное вождение, призыв к страховым компаниям и сторонам нести ответственность
за 1,9 случая иностранных рабочих Иммиграционные дела и дела о гражданстве. Разрешение на работу, рабочая виза Визы всех
типов1.10 Компьютерные преступления и социальные сети онлайн

Например, в случае размещения изображений или клеветнических сообщений, дискредитирующих действий, совершенных в Facebook, постах, линиях или других интернет-соединениях, дискуссионных программах и веб-страницах1.11 Семейные дела, такие как брак, бракоразводный процесс, бракоразводный процесс, иски о супружеской неверности, прелюбодейные женщины, прелюбодейные женщины, иски о нарушении обязательств, усыновлении, сертификации. Дети, опека над детьми, просьба о создании родителей несовершеннолетних, просьба о разрешении распоряжаться имуществом несовершеннолетних1.12
Наследственные дела, например, завещание, требование, установление, возражение и ликвидация доверительного управляющего, требование о разделе наследства
1.13 Дела о недвижимости и земельных участках, такие как враждебное владение, полное владение, владение, бремя.

1.14 Случаи нарушения
юрисдикции1.15 Дела о временном освобождении, т.е. об освобождении под залог в ходе апелляции в Верховном суде, постановления об освобождении под залог в различных судах1.16
Дела партнеров Компании, такие как отмена регистрации и решения собраний различными способами1.17 Дела, связанные с компетенцией лиц, такие как просьба об управлении имуществом отсутствующего, просящего быть потерянным лицом
, ходатайствующие о недееспособности, ходатайствующие об установлении воспитателя детского сада или опекуна
1.18 дела об ответственности по счетам, чекам и инструментам в различных случаях.
2. Услуги по разрешению споров
2.1 представляет собой переговоры, посредничество, предложения и надзор за преимуществами в спорах 2.2
Представление интересов в переговорах, отказе от претензий или сверке долгов с кредиторами и финансовыми
учреждениями

2.3 Консультирование, планирование и руководящие принципы для получения выгоды от компромисса

3. Исполнительные услуги
3.1 Расследование Розыск имущества лиц 3.2 Арест и замораживание активов должников в соответствии с Судебным решением 3.3
Арест лиц на основании судебного ордера
3.4 Принудительное исполнение требований о выселении, ходатайство об аресте и содержании под стражей должников в соответствии с судебным решением 3.5,
признание вины, требование об уплате привилегированных долгов, сохранение прав, включая размещение активов

3.6 Отзыв или просьба о воздержании от принудительного исполнения или отчуждения
3.7 сохранение льгот до их завершения. Во всех процессах отчуждения активов.

4. Услуги в области интеллектуальной собственности
4.1 Консультирование по вопросам авторского права Патенты, товарные знаки, знаки обслуживания и все виды интеллектуальной собственности
4.2 Осуществлять регистрацию патентов, товарных знаков, знаков обслуживания и интеллектуальной собственности, требуемую законодательством, на всех этапах
4.3 Поддержание и предотвращение нарушения прав интеллектуальной собственности 4.4
Расследование. Арест лиц, нарушающих права интеллектуальной собственности
4.5 Апелляции, приказы или решения должностных лиц и Апелляционного совета

             

5. Услуги по регистрации бизнеса и
учреждению организаций 5.1 Консультирование по вопросам создания всех типов коммерческих организаций, таких как обычные товарищества, товарищества с ограниченной ответственностью, общества с ограниченной ответственностью и публичные компании с ограниченной ответственностью
5.2. Регистрация коммерческих организаций и юридических лиц, таких как обычные товарищества, товарищества с ограниченной ответственностью, общества с ограниченной ответственностью и публичные компании с ограниченной ответственностью
5.3 Консультирование и регистрация ассоциаций и
фондов 5.4 Зарегистрированные изменения, изменения, отмены и ликвидации юридических лиц и организаций

6. Услуги по выдаче разрешений 6.1 Запрашивать разрешение на
эксплуатацию завода 6.2 Запрашивать разрешение на создание школ и школ 6.3 Запрашивать разрешение на
создание клиник и медицинских учреждений 6.4 Запрашивать разрешение на
импорт объектов и предметов для бурения нефтяных и нефтяных скважин
6.5 Запрашивать разрешение на строительство, модификацию и реконструкцию зданий Здание 6.6
запрашивает разрешение на все вопросы, предусмотренные законом.
 

7. Юридические услуги, договоры и документы
7.1 Оформление, составление, сортировка и заключение договоров, юридических документов и всех видов бизнеса
7.2 Представлять заявление о регистрации прав и законности в различных вопросах 7.3 Консультирование,
составление договоров и юридических документов и все виды бизнеса
7.4 Консультирование, экспертиза, перевод и заверение документов на иностранном языке 7.5
Заверенные подписи Присяга и документы судебных органов

8. Иностранные работники, визы и услуги по выдаче разрешений  на работу
8.1 Консультации по продлению виз и смене типа визы (визы) каждые
8.2 Оформление визы Продление и изменение всех видов патрулей (виз)
8.3 Запросы на повторный въезд в Королевство Таиланд
8.4, отчитываться или докладывать Королю Королевства 90 дней
8.5 Подать заявление на получение разрешения на работу Продление изменений Изменения в записях о разрешениях
на работу8.6 Поправки к изменениям в работе в соответствии с различными характеристиками, такими как смена или добавление работодателя, изменение характера и должности занятости, добавление рабочего места или уведомление об уходе с работы
8.7, консультирование и принятие мер по импорту иностранных работников (МОВ) 3 национальностей, Мьянмы, Лаоса и Камбоджи, а также законный найм трудящихся-мигрантов.

9. Другие услуги
9.1 Консалтинг, менеджмент и услуги по управлению активами в юриспруденции 9.2 юридическое представительство в сфере торговли или проведение различных операций
9.3 юридическое представительство в сфере коммерческого бизнеса или проведение различных действий 9.4

Обучение практикам и семинары по конкретным правовым вопросам в соответствии с предполагаемыми темами, освещая практические вопросы,  как внутренние, так и внешние агентства
9.5 , консультирование и предоставление юридических услуг по маркетингу и продажам, как внутри страны, так и за рубежом.

Он является юрисконсультом компании. Товарищество или юридическое лицо, организация или частное лицо

   นางสาวทิชานันต์ อนันต์ธนวันต์

  Miss. Tichanan Ananthanawan

      Executive Law Consultant 

       ตำแหน่งที่ปรึกษากฎหมาย

  ให้คำปรึกษากฎหมาย และบริการ  ลูกค้าต่างประเทศ ทั่วโลก

ไทย ติดต่อที่ 66(0) 811476561

Australia  61(0) 410 839 243

Legal services, proceedings with consultation, advice,

As well as defending all kinds of cases including:

1.1 Cases such as renting property, leasing, eviction, insurance, trading, violating, mortgage, loan, and deposit
1.2 criminal cases under the Criminal Code and laws punishable by criminal penalties of all
natures1.3 Social Security worker cases such as suing for revocation or appealing orders of officers, calling the employer to be liable to pay wages.
 
1.4 Intellectual property cases such as intellectual property rights violations in various
ways1.5 Taxation cases such as appeals and revocation of orders of officers or appeal
committees1.6 Administrative cases such as unfairness of the issuance of orders of officials or government agencies1.7
Consumer cases such as exploitation or unfairness for consumption of goods and services from various operators1.8
Traffic cases such as careless driving, calling on insurance companies and parties to be liable
for 1.9 foreign worker cases Immigration and citizenship cases. Work permit, work visa Visas of all
types1.10 Computer crimes and Social Network Online

For example, in case of posting images or posting defamatory messages, discrediting acts made on Facebook, posts, lines or other internet connections, discussion programs and web pages1.11 Family cases such as marriage, marriage breakdown divorce proceedings, adultery lawsuits, adulterous women, adulterous women, lawsuits for engagement violations, adoptions, certifications. Children, custody of children, request to set up parents of minors, request permission to dispose of minors' assets1.12
Inheritance cases e.g., will, request, set, object, and disassemble the trustee, request the division of inheritance
1.13 real estate and land cases such as hostile possession, total ownership, possession, burden.

1.14 Cases of violation of
jurisdiction1.15 Cases requesting temporary release, i.e. bail throughout the Supreme Court appeal, bail orders in various courts1.16
  Company partners cases such as revoking registration and resolutions of meetings in various ways1.17 cases relating to the competence of persons such as requesting the management of property of the absentee requesting to be a lost person
, requesting to be incompetent, requesting the establishment of a kindergartener or guardian
1.18 cases regarding liability for bills, checks and instruments in various cases.
2. Dispute Resolution Services
2.1 represents negotiations, mediation, proposals and overseeing benefits in disputes
2.2 Representing negotiations, waivers or debt reconciliations with creditors and financial
institutions

2.3 Consulting, planning and guidelines to benefit from compromise

3. Enforcement Services
3.1 Investigation Seeking the assets of persons
3.2 Seizing and freezing the assets of debtors in accordance with Judgment
3.3 Pursuing the arrest of persons pursuant to court warrants
3.4 Enforcement of evictions, requesting arrest and detention of debtors in accordance with judgment
3.5, pleading guilty, requesting payment of preferred debts, reserve rights including placing assets
3.6 withdrawing or requesting that the enforcement or divestment be refrain from
3.7 maintaining benefits until completion. In all asset divestment processes.

4. Intellectual Property Services
4.1 Consulting on Copyright Patents, trademarks, service marks, and all types of intellectual property
4.2 Carry out registration of patents, trademarks, service marks, and intellectual property required by law at all stages
4.3 Maintain and prevent infringement of intellectual property rights
4.4 Investigation. Arrest of persons who infringe intellectual property rights
4.5 appeals orders or decisions of officers and the Board of Appeals

             

5. Business registration services and establishment
of organizations 5.1 Consulting on the establishment of all types of business organizations such as ordinary partnerships, limited partnerships, limited companies, and public limited companies
5.2. Register business organizations and juristic persons such as ordinary partnerships, limited partnerships, limited companies and public limited companies
5.3 Consulting and registering associations and
foundations 5.4 Registered amendments, changes, cancellations and liquidations of juristic persons and organizations

6. Permission services
6.1 Request permission to operate the plant
6.2 Request permission to establish schools and schools
6.3 Request permission to set up clinics and medical facilities
6.4 Request permission to import oil and petroleum drilling objects and items
6.5 Request permission to build, modify and renovate buildings Building
6.6 requests permission for all matters as required by law.

7. Legal services, contracts, and documents
7.1 Design, draft, sort and contract, legal documents and all types of businesses
7.2 Represent the application for registration of rights and legality in various matters
7.3 Consulting, drafting contracts and legal documents and all types of businesses
7.4 Consulting, examining, translating and certifying foreign language documents
7.5 Certified signatures Oaths and documents by legal authorities

8. Foreign workers, visas and workpermit services
8.1 Consultation on visas renew and change of visa type (visa) every
8.2 Visa processing Renew and change of all types of patrols (visas)
8.3 Requests for re-entry into the Kingdom of Thailand
8.4, report or report to the Kingdom King 90 days
8.5 Apply for a work permit Renew change Amendments to the entries regarding work permits
8.6 Amendments to work changes according to various characteristics such as changing or adding employers, changing the nature and position of employment, adding a workplace, or notifying the departure of work
8.7, consulting and taking action on the import of foreign workers (MOU) of 3 nationalities, Myanmar, Laos and Cambodia, and hiring migrant workers legally.

9. Other services
9.1 Consulting, management and asset management services in law
9.2 legal representation in the field of trade or conducting various operations
9.3 legal representation in the field of commercial business or conducting various actions
9.4 Training to educate practices and seminars on specific legal issues according to the topics intended, highlighting practical issues, both inside and outside agencies
9.5 , consulting and providing legal services on marketing and sales, both domestically and internationally.

              He is the company's legal counsel. Partnership or juristic person, organization or private

Expert Law Firm

Attroney at Law

51/6 Tharua-Thalan(North side) Rd. Tharua, Ayuththaya 13130

cplawyer1214@gmail.com

  Mobile (66) 0641431818

Bangkok Branch สำนักงานกรุงเทพมหานคร

ชั้น 29 อาคารดิ ออฟฟิศเศส แอทเซ็นทรัลเวิลด์ 999/9 ถนนพระราม 1แขวงปทุมวัน

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

โทร (66) 0641431818

Bangkok Branch, Bangkok Office 29th Floor, The Offices at Central World Building, 999/9 Rama 1 Road, Pathumwan Subdistrict Pathumwan District, Bangkok

Phang-Nga Branch สาขาพังงา 

ทนาย 0641431818

13/11 Moo.3 Bangmuang ,Takua Pa , Phang-Nga  82190

Nakhon Ratchasima Branch สาขานครราชสีมา ปากช่อง

ทนาย 0641431818

161 Moo.8 Moosri,Pakchong, Nakhon Ratchasima 31300

 

Phuket Branch สาขาภูเก็ต

ทนาย 0641431818

114/3 Moo.3, Thep Krasattree ,Thalang, Phuket 

 

Rayong Phe  Branch สำนักงานสาขาระยอง บ้านเพ แม่พิมพ์

100/16 Moo.1 Phe Sub-district Muang Rayong

Rayong Province 21160 Tel.0842722818

ขอบคุณสำหรับข้อมูล!

20210813_210728_edited.jpg
bottom of page